ลงทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียม

- นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าคนละ 1,800 บาท (วันสุดท้าย 31 มกราคม 2565)
(ชำระค่าลงทะเบียนปกติ 2,500 บาท ภายในวันที่ 1- 21 กุมภาพันธ์ 2565)
- อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าคนละ 3,200 บาท (วันสุดท้าย 31 มกราคม 2565)
(ชำระค่าลงทะเบียนปกติ 4,000 บาท ภายในวันที่ 1-21 กุมภาพันธ์ 2565)

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านทาง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เลขที่บัญชี : 565-499193-8
หมายเหตุ: กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดงานจะไม่คืนเงินให้ทุกกรณีความจำเป็น

ชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการลงทะเบียน

เมื่อท่านได้ชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการลงทะเบียนที่ลิ้งค์ ส่งหลักฐานการลงทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดงานจะไม่คืนเงินให้ทุกกรณีความจำเป็น
ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เบอร์โทร

โทร. (074) 287-087,  (074) 287-111
ประธานการจัดงาน (อ.วนัฐฌพงษ์)  086-9544997
การส่งบทความ (อ.นิกร)  081-6909225
การประชุม (อ.ศิวศิษย์)  090-8914464

Follow Us

@Copyright by Department of Industrial & Manufacturing Engineering, PSU-Hat Yai