คณะกรรมการจัดงานฯ

ที่ปรึกษา

1.

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.

รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง

รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.

ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.

ผศ.พิเชฐ ตระการชัยศิริ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ

ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว

คณะกรรมการจัดงานฯ ฝ่ายประสานงานวิชาการ

1.

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล

ประธานกรรมการ

2.

ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร

รองประธานกรรมการ

3.

ศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล

กรรมการ

4.

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์

กรรมการ

5.

รศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์

กรรมการ

6.

รศ.สมชาย ชูโฉม

กรรมการ

7.

รศ.วนิดา รัตนมณี

กรรมการ

8.

รศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์

กรรมการ

9.

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล

กรรมการ

10.

ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย

กรรมการ

11.

ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา

กรรมการ

12.

ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว

กรรมการ

13.

ผศ.เจริญ เจตวิจิตร

กรรมการ

14.

ผศ.พิเชฐ ตระการชัยศิริ

กรรมการ

15.

ดร.สุริยา จิรสถิตสิน

กรรมการ

16.

ดร.กุลภัสร์ ทองแก้ว

กรรมการ

17.

ดร. ชุกรี แดสา

กรรมการ

18.

ดร.สิริรัตน์ สุวัชรชัยติวงศ์

กรรมการ

19.

อาจารย์ ศิวศิษย์ วิทยศิลป์

กรรมการ

20.

อาจารย์ ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์

กรรมการ

21.

ผศ.ดร.สุธิตา ชูสว่าง

กรรมการ

22.

ดร. มะกูซี มะแซ

กรรมการ

23.

ดร.นุชนาถ คงช่วย

กรรมการ

24.

ดร.พรฑิตา ทิวทัศน์

กรรมการ

25.

อ.อาลาวี ลาเต๊ะ

กรรมการ

26.

อ.ปาลิดา สุทธิชี

กรรมการ

27.

หัวหน้ากลุ่มองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

กรรมการ

28.

นายพงษ์พันธ์ จันทราช

กรรมการ

29.

นางสาวพรเพ็ญ วงศ์พจน์

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดงานฯ ฝ่ายการประชุม และจัดทำรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)

1.

อาจารย์ ศิวศิษย์ วิทยศิลป์

ประธานกรรมการ

2.

ดร.สิริรัตน์ สุวัชรชัยติวงศ์

รองประธานกรรมการ

3.

ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว

กรรมการ

4.

อาจารย์ อาลาวี ลาเต๊ะ

กรรมการ

5.

อาจารย์ ปาลิดา สุทธิชี

กรรมการ

6.

หัวหน้ากลุ่มองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

กรรมการ

7.

นางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์

กรรมการ

8.

นางสาวกนกอร โทบุรี

กรรมการ

9.

นางฝาติหม๊ะ โปติล่ะ

กรรมการ

10.

นายพงษ์พันธ์ จันทราช

กรรมการ

11.

นางสาวพรเพ็ญ วงศ์พจน์

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดงานฯ ฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ พิธีการ และสถานที่

1.

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล

ประธานกรรมการ

2.

ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย

รองประธานกรรมการ

3.

อาจารย์ ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์

กรรมการ

4.

ดร. ชุกรี แดสา

กรรมการ

5.

ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ

กรรมการ

6.

หัวหน้ากลุ่มองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

กรรมการ

7.

นางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์

กรรมการ

8.

นางสววกนกอร โทบุรี

กรรมการ

9.

นางฝาติหม๊ะ โปติล่ะ

กรรมการ

10.

นายพงษ์พันธ์ จันทราช

กรรมการ

11.

นางสาวพรเพ็ญ วงศ์พจน์

กรรมการ

12.

นางสาววันทนา หนูมาก

กรรมการ

13.

นาสสาวอรวรรณศิริ หนูอุไร

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดงานฯ ฝ่ายจัดหาเงินสนับสนุน การเงินและพัสดุ

1.

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์

ประธานกรรมการ

2.

อาจารย์ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์

รองประธานกรรมการ

3.

ดร.กุลภสร์ ทองแก้ว

กรรมการ

4.

ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา

กรรมการ

5.

หัวหน้ากลุ่มองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

กรรมการ

6.

หัวหน้ากลุ่มการเงินและพัสดุ

กรรมการ

7.

นางสาวสรินดา อรุณพันธ์

กรรมการ

8.

นางรจนา แก้วพิบูลย์

กรรมการ

9.

นางสาวอรวรรณศิริ หนูอุไร

กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เบอร์โทร

โทร. (074) 287-087,  (074) 287-111
ประธานการจัดงาน (อ.วนัฐฌพงษ์)  086-9544997
การส่งบทความ (อ.นิกร)  081-6909225
การประชุม (อ.ศิวศิษย์)  090-8914464

Follow Us

@Copyright by Department of Industrial & Manufacturing Engineering, PSU-Hat Yai