กำหนดการจัดงาน

1 กรกฎาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564       1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

20 ธันวาคม 2564      20 มกราคม 2565

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565

ลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird)

23 มกราคม 2565

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนแบบปกติ

16-18 มีนาคม 2565

วันประชุมวิชาการ

ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เบอร์โทร

โทร. (074) 287-087,  (074) 287-111
ประธานการจัดงาน (อ.วนัฐฌพงษ์)  086-9544997
การส่งบทความ (อ.นิกร)  081-6909225
การประชุม (อ.ศิวศิษย์)  090-8914464

Follow Us

@Copyright by Department of Industrial & Manufacturing Engineering, PSU-Hat Yai