สาขาวิชาในการประชุม

Continuous or Discrete Optimization and Mathematical Modelling
Heuristics and Meta-Heuristics
Simulation Modelling
Data Analytics, Machine Learning, and Artificial Intelligence
Decision Support System in Service, Healthcare, Manufacturing, and Logistics
Stochastic Process and Applied Statistics
Production, Manufacturing and Operations Management
Multi-Criteria Decision-Making
Service and Revenue Management
Business Management, Economics, and Financial Engineering
Logistics and Supply Chain Management
Inventory and Warehouse Management
Transportation and Distribution Management
Applications of Operations Research in Environment Management and Sustainability, Industries, Service, Healthcare, Government, etc.
Other Related Topics
ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เบอร์โทร

โทร. (074) 287-087,  (074) 287-111
ประธานการจัดงาน (อ.วนัฐฌพงษ์)  086-9544997
การส่งบทความ (อ.นิกร)  081-6909225
การประชุม (อ.ศิวศิษย์)  090-8914464

Follow Us

@Copyright by Department of Industrial & Manufacturing Engineering, PSU-Hat Yai