คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายฯ

คณะกรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน

ลำดับ
ชื่อ
มหาวิทยาลัย

1

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

ศ.ดร.วรทัศร์ ขจิตวิชยานุกูล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการอำนวยการ

ลำดับ
ชื่อ
มหาวิทยาลัย

1

รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2

รศ.ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

3

ศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4

รศ.ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5

รศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6

ผศ.ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7

ผศ.นราธิป แสงซ้าย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

8

รศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

9

รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10

ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11

ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12

ศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

13

ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14

รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

15

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

16

รศ.ดร.สุนาริน จันทะ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

17

ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18

ดร.สิทธิโชค สินรัตน์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

19

ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20

ดร.ชานินทร์ ศรีสุวรรณสภา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

21

รศ.ดร.วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิชาการ

ลำดับ
ชื่อ
มหาวิทยาลัย

1

รศ.สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2

ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4

ผศ.ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5

ผศ.ดร.วราธร ปัญญางาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6

ผศ.รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7

ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8

รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

9

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10

รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11

ผศ.ดร.ชาติชาย อัศดรศักดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

12

ผศ.พิศิษฐ์ แสงชูโต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

13

รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

14

ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15

ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

16

รศ.ดร.จูลิน ลิคะสิริ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17

ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

18

ผศ.ดร.ณัฐนารี สุขเสกสรรค์

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี

19

รศ.ดร.อรอุไร แสงสว่าง

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

20

รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21

ผศ.ดร.วริษา วิสิทธิพานิช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22

ผศ.ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

23

ผศ.ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

24

ผศ.ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25

ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

26

รศ.ดร.อภิชัย ฤตวิรุฬห์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

27

ผศ.ดร.กนกกรรณ์ ลี้โรจนาประภา

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

28

ผศ.ดร. สมบัติ สินธุเชาวน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

29

ผศ.ดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30

ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31

รศ.ดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

32

ผศ.ดร.รมิดายุ อยู่สุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

33

รศ.ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

34

รศ.ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

35

ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

36

ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

37

ผศ.ดร.ภาสุระ อังกุลานนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

38

ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

39

อาจารย์ ศิรประภา ดีประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

40

อาจารย์ พงศ์ธร รักซ้อน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

41

ผศ.ดร.นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

42

ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

43

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

44

ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

45

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

46

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

47

อาจารย์ ศิวศิษย์ วิทยศิลป์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

48

ดร.สิริรัตน์ สุวัชรชัยติวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

49

ดร. ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

50

ดร. มะกูซี มะแซ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

51

ผศ.ดร.สุธิตา ชูสว่าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

52

ดร.นุชนาถ คงช่วย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

53

ดร.พรฑิตา ทิวทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

54

ดร.ชวิศ บุญมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

55

รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

56

ดร.ทินกร ปงธิยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

57

ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

58

ผศ.ดร.พรพิมล ชัยวุฒิศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

59

ผศ.ดร.ธัชชัย เทพกรณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

60

รศ.ดร.นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

61

รศ.ดร.โอฬาร กิตติธรพรชัย

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เบอร์โทร

โทร. (074) 287-087,  (074) 287-111
ประธานการจัดงาน (อ.วนัฐฌพงษ์)  086-9544997
การส่งบทความ (อ.นิกร)  081-6909225
การประชุม (อ.ศิวศิษย์)  090-8914464

Follow Us

@Copyright by Department of Industrial & Manufacturing Engineering, PSU-Hat Yai