ความเป็นมา

          การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ จัดโดยเครือข่ายด้านการวิจัยดำเนินงานที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคณาจารย์สาขาการวิจัยดำเนินงาน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจัดการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (National Operations Research Network Conference: OR-Net) ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2547 และมีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาที่มีสาขาการวิจัยดำเนินงาน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ

          การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 (OR-NET 2022) เป็นการประชุมต่อเนื่องครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด

POST COVID-19 :​​ Opportunities and Challenges for Operations Research supporting Smart Industry & Business

โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยในด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand, OR-NET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยด้านการวิจัยการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา นักอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ที่สนใจทางด้านการวิจัยการดำเนินงานสู่สังคม โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และตรรกวิทยา ในการศึกษาและวิจัยขั้นตอนการดำเนินงานและประสานงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการแก้ปัญหาในระบบขององค์กรต่าง ๆ ในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะที่สุดในการดำเนินงานขององค์กรนั้น ๆ อันเป็นการส่งเสริมการนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาในระดับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

CALL FOR PAPERS

          การประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยและตัวอย่างกรณีศึกษาของสถานประกอบการด้านการวิจัยดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งผลงานในรูปแบบของบทความฉบับเต็ม (Full Paper)  และนำเสนอแบบปากเกล่า (Oral Presentation) เท่านั้น นอกจากนี้บทความฉบับเต็มที่ได้รับคัดเลือกในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ของงานประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนรับตีพิมพ์ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้ง คณะกรรมการการประชุมวิชาการฯ จะพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัยที่มีคุณภาพ และทาบทามเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับเต็มลงในวารสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เบอร์โทร

โทร. (074) 287-087,  (074) 287-111
ประธานการจัดงาน (อ.วนัฐฌพงษ์)  086-9544997
การส่งบทความ (อ.นิกร)  081-6909225
การประชุม (อ.ศิวศิษย์)  090-8914464

Follow Us

@Copyright by Department of Industrial & Manufacturing Engineering, PSU-Hat Yai